. Qiu Shihua

China

邱世华  Qhi Shi-hua (1940 Zizhong, Sichuan Province /> Beijing + Shenzhen, China) [LINK]

邱世华 Qiu Shihua 1940 artist visiting Berlin

.

邱世华 Qiu Shihua 1940 painting 01

.

邱世华 Qiu Shihua painting 02

.

Qiu Shihua art

sources images:  (artist) (1) (2) (3)

enlisted 2013.04.2013 research update: 2016.09.21

Advertisements